Dr Irena Eris Ladies Golf Tour

 Rezerwacja zakończona
 
2
Kategoria
Turnieje
Termin
2017-07-08 00:00
Lista Startowa Dr Irena Eris Ladies Golf Tour, sobota 8 lipca 2017 roku
I tee        
10.00 Aneta Aloksa-Majewska    
  Magdalena Paczóska-Ziemak    
  Małgorzata Jacyna-Witt    
10.10 Anna Britzen    
  Beata Wawrzyńska    
  Beata Nordstroem    
10.20 Bożena Kowalczykowska    
  Sławka Cieślik    
  Julia Chodobińska    
10.30 Krystyna Wojdyr    
  Anna Borowiecka    
  Danuta Freiherr    
10.40 Aldona Kłosińska    
  Ewa Kawka    
  Ilona  Piękoś    
10.50 Marta Celoch    
  Wiesława Sobczak    
         
         
Lista Startowa Turniej "Kapeluszowy", sobota 8 lipca 2017 roku
X tee        
10.00 Marcin Tatarewicz    
  Roger Jansson    
  Paweł Majewski    
10.10 Bartosz  Majewski    
  Aleksander Kaczmarek    
  Sławomir Niemiec    
10.20 Jerzy Ratajczak    
  Mieczysław Kuchciak    
  Mariusz  Zimecki    
10.30 Bronisław Sobczak    
  Andrzej Ciba    
  Bogusław Motylewski    
10.40 Przemysław Witkowski    
  Tomasz Jagodziński    
  Marek Konieczny    Uprawnieni do gry w turniejach:

Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.

Zawodniczki z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;

Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;

Zawodniczki posiadające Zieloną Kartę.

Reguły i etykieta gry w golfa

Turnieje cyklu Ladies’ Golf Tour będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited

Każda zawodniczka, która rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowana po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7);

W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodniczka, która go zatrudnia

Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia i opłaty turniejowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.

Listazakwalifikowanych i rezerwowych zawodniczek ogłoszona będzie na stronie internetowej organizatora.

Gracze rezerwowi - zawodniczki z listy rezerwowej zostaną dopuszczone do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

Format turnieju; tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 18 lub 36 dołkach na liczbę uderzeń brutto (klasyfikacja główna), 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

Tee – czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez EGA.

Grupy Handicapowe: A – 0-18; B – 18,1-27,0; C – 27,1-36,0; D – (37-54)

W turnieju prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja netto zawodniczek, w grupach handicapowych, na podstawie ¾ HCP gry na polu. HCP gry na polu zostanie obliczony na podstawie HCP dokładnego zawodniczki oraz parametrów kalibracyjnych pola (CR i SR)
i pozostaje niezmieniony przez cały turniej
.

Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

 

Zawodniczka, która zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowana, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed rundą treningową.

Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w ppkt. a, należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie
u organizatora oraz pocztą elektroniczną. Wniesiona przez zawodniczkę opłata turniejowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych w pkt. 8 poniżej lub
z powodu nie ukończenia rundy bez ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu
w następnych dwóch turniejach
cyklu Ladies’ Golf Tour.

Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć osobiście (e-mail, telefon, fax) do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

  1. Zawodniczka musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczęła. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodniczki są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja. Reg. 6-2 b.
  2. Każda z zawodniczek powinna być gotowa do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodniczka stawi się gotowa do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz  Reg.
    33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;

3.Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

4.Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry jest:

pierwsze wykroczenie:jedno uderzenie karne,

drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,

trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja

5.Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

6.Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji
w momencie, gdy zawodniczki znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodniczki są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodniczka nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33‑7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,

przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,

wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

7.Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodniczki, której jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodniczka. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

Jeżeli zawodniczka nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).

8.Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych.

O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będą brały udział więcej niż dwie zawodniczki, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwyciężczyni. Kolejne miejsca zajmą zawodniczki według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana zawodniczka odpadła, tym wyższe miejsce zajmuje.
W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) - w razie uzyskania przez zawodniczki identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.

 
 

Lista uczestników

krystyna wojdyrkrystyna wojdyr (1)
BorowieckaBorowiecka (1)
 

Wspierane przez iCagenda

                                    

Aktualności

FOTO GALERIA

Kontakt

Kamień Country Club

Grębowo 42

72-400 Kamień Pomorski

605 044 452

www.golfkcc.pl