Turniej Urodzeni w PRL-u

 Rezerwacja zakończona
 
2
Kategoria
Turnieje
Termin
2019-09-14 00:00

 

  Lista Startowa 14.09.2019  
             
1 TEE       10 TEE    
             
             
             
10:00 Jaklund Anette   10:00 Tatarewicz Marcin
  Jansson Roger     Jagodziński Tomasz
  Rogoziński Roman     Kiedrowski Robert
             
10:10 Ratajczak Jurek   10:10 Krupa Zdzisław
  Kopczynski Marek     Stankiewicz Marek
  Jaworski Arkadiusz     Kamińska Dorota
             
10:20 Kopryk Filip   10:20 Zimecki Mariusz
  Derda Krzysztof     Szanduła Janusz
  Machowski Michał     Konieczna Sławomira
             
10:30 Garda Krzysztof   10:30 Skwirus Belt Krystyna
  Smaga Aleksandra     Borowiecka Anna
  Dudziński Marcin     Zimecka Elżbieta
             
10:40 Kubrakiewicz Ryszard 10:40 Olewnik Tadeusz
  Kubrakiewicz Alicja     Olewnik Małgorzata
  Rojek Marek     Garda Joanna
             
10:50 Gapińska Bernadetta 10:50 Chyziak Jacek
  Gapiński Marek     Materna Krzysztof
  Marteniak Cezariusz   Zając Arkadiusz
             

 

 

REGULAMIN TURNIEJU "Urodzeni w PRL”

Organizatorem turnieju jest Mediatour Sp. z o.o. Turniej nie odbywa się pod żadnym patronatem i nie jest zaliczany do żadnego rankingu a wyniki w nim osiągnięte ze względu na rozrywkowe reguły, nie będą miały wpływu na zmianę handicapów graczy. Turniej ma charakter rozrywkowo towarzyski.

Postanowienia ogólne

1. Do gry dopuszczeni są wszyscy gracze posiadający aktualne karty HCP i urodzeni do 1989 roku.

2. Limit HCP: 36.

3. Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 80 graczy. W przypadku

   przekroczenia limitu, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator przyznaje sobie

   prawo zwiększenia limitu uczestników.

4. Turniej odbywa się na polu golfowym Kamień Country Club w Grębowie.

5. Zapisy odbywają się do godziny 15.00 13 września 2019.

6. Start z dwóch dołków.

Uprawnieni do gry

Gracze posiadający aktualną kartę PZG.

 • Gracze którzy nie posiadają aktywnego handicapu-otrzymają handycap gry: 0.
 • Gracze którzy posiadają handycap powyżej 36 -o trzymają handycap gry: 36.
 • Gracze posiadający kartę innych związków golfa z aktualnym HCP.

Termin Turnieju : 14.09.2019

Opłaty

Członkowie klubu KCC - 130 zł

Goście z zaprzyjaźnionych klubów: 160 zł

kluby to:

Inni - 250 zł ( ale można negocjować)

Zasady Gry

1. Zawody rozgrywane będą w formacie Stableford netto z pełnego handycapu w grupach 0-18 i 18,1-36 i dodatkowo w grupie Pań w przedziale hcp 0-36 W każdej grupie nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc .

2. Turniej jest 1 dniowy.

3. TEE:

 • kobiety: czerwone
 • mężczyźni: żółte

.

5. Limit HCP zawodników: 36.

 • organizator zastrzega sobie prawo do rozdania 15 ‘dzikich kart’

W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów netto będzie decydował niższy handicap zawodnika , przy takim samym rzut monetą.

Nagrody i klasyfikacja

 1. Podczas turnieju nagrodzeni zostaną:

-       3 najlepsi amatorzy w kategorii Stableford netto w grupie panów hcp 0-18

-       3 najlepsi amatorzy w kategorii Stableford netto w grupie panów hcp 18,1-36

-       3 najlepsze amatorki w kategorii Stableford netto.

-       1 najlepszy amator w kategorii brutto

-       1 najlepsza amatorka w kategorii brutto

2. Podczas turnieju nagrodzeni zostaną także zwycięzcy dodatkowych konkursów i niespodziewanych miejsc, które zostaną ogłoszone w dniu turnieju.

3. W trakcie turnieju odbędzie się konkurs na najlepszy strój epoki PRL. Przewidziano dwie nagrody dla Pani i Pana. O zwycięstwie rozstrzygnie Jury powołane przez organizatora.

Komitet turniejowy

 • Komitet turniejowy jeżeli zajdzie taka potrzeba, wyda reguły lokalne podczas turnieju.
 • w skład Komitetu turniejowego wchodzą:
 • Przedstawiciel organizatora
 • Przedstawiciel organizatora
 • Przedstawiciel pola

Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z prawie wszystkimi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć komitet turniejowy na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rundy turniejowej, nie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w rozsądnej ilości.

Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

 • pierwsze wykroczenie: uprzejme zwrócenie uwagi,
 • drugie wykroczenie: mniej uprzejme zwrócenie uwagi,
 • trzecie wykroczenie: lekki opiernicz

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

Środki dopingujące

Środki dopingujące są dozwolone.

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego jest dozwolone.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest dozwolone.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju.

Każdy uczestnik turnieju automatycznie akceptuje zapis poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turnieju

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

 • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
 • wystawiania,
 • wyświetlania,
 • użyczania i/lub najmu,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
 • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
 • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.
 • każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon)  głównym sponsorom cyklu i organizatorowi oraz na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych przez Organizatora lub jednego ze  sponsorów.
 • rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.

Oświadczam, że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek. Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada organizator turnieju. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

 
 

Lista uczestników

Anna BorowieckaAnna Borowiecka (1)
Piotr PrzybylskiPiotr Przybylski (1)
 

Wspierane przez iCagenda

                                    

Aktualności

FOTO GALERIA

Kontakt

Kamień Country Club

Grębowo 42

72-400 Kamień Pomorski

605 044 452

www.golfkcc.pl